Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 9η Ιουλίου 2018 Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της Α’ φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Νεμέας για την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», αναδόχου εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε δαπάνης 4.500,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης 77.160,55 € λόγω απορρόφησης έκπτωσης του έργου «Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» και έγκριση εκτέλεσης νέου έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νεμέας»
3. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από ξερά χόρτα και κλάδους για πρόληψη πυρκαγιών» δαπάνης 10.000,00€ ,αναδόχου ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
4. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
5. Περί : Εξουσιοδότησης για εγγραφή υπαλλήλου ως διαχειριστή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
6. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της Προμήθειας ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δήμου προϋπολογισμού 8.000,00€
7. Περί: αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Αηδονίων για δημιουργία αναψυκτηρίου
8. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 45/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για Προμήθεια εκτυπωτικού μηχανήματος
9. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 50/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για εκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ