Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 18η Σεπτεμβρίου 2018 Τρίτη και ώρα 8:30μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 

1. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εκτέλεση των υποέργων 1 & 4 της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
2. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 7.550,00€ προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους για συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2018
3.  Περί Έγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εξασφάλιση πίστωσης 5.100,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια συστήματος πληροφόρησης πολιτών»
4.  Περί Έγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 σε διάφορους ΚΑ αναφορικά με μισθοδοσία και απόδοση κρατήσεων
5.  Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π. του Δήμου έτους 2018 ( μέρος ειδών της αριθμ. 5/2018 μελέτης της Τ.Υ.)
6.  Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων για τη διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νεμέας», αναδόχου COMMITMENTTOSUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δαπάνης 17.500,00€ , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
7.  Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις κατολισθήσεις πλημμύρες » δαπάνης 12.089,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Β δόση ) , αναδόχου Κίτσιου Χρήστου , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
8.  Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «καταχώρηση του Δήμου Νεμέας στον Ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό «Κorinhtiaguide.com»», αναδόχου Κουλούκη Πόπης δαπάνης 2480,00€ , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
9.  Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 6/37/2018 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας » αναφορικά με έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου
10.  Περί: Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 23.880,00€, δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 43897/24-8-2018 απόφασης του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:78ΙΡ465ΧΘ7-2Δ7) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ κατανομή)
11.  Περί: Επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου «ΠΑΣ ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΥ»
12.  Περί: Επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ»
13.  Περί: Έγκρισης καταβολής εξόδων κηδείας απόρου δημότη
14.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή απόρων ατόμων με αναπηρίες ,πολυτέκνων και δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης από δημοτικούς φόρους ή τέλη (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε ).
15.  Περί: έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η διαφήμιση
16.  Περί: Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο Οινοποιείο –Εμφιαλωτήριο Οίνων ιδιοκτησίας της εταιρείας NICOLASREPANISA.B.E.E που βρίσκεται στη θέση Ξηρόκαμπος ΔΚ Νεμέας
17.  Περί: Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο Οινοποιείο –Εμφιαλωτήριο Οίνων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α και Γ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΕ που βρίσκεται στην ΤΚ Αρχ. Νεμέας ΔΚ Νεμέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ