Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 9η Oκτωβρίου 2018 Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Περί: Αποδοχής ποσού 125.000,00€ από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας»
2. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την κάλυψη διαφόρων αναγκών
3. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος α) για την απορρόφηση της πίστωσης των 29.400,00 € που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» β) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 35.700,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Νεμέας» γ) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 36.600,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτικών Δήμου Νεμέας»
4. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων
5. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την απόδοση κρατήσεων
6. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για Καταβολή επιδικασθέντος ποσού στη Μπέκου Βασιλική σε εφαρμογή των αριθμ. 19/2013 και 112/2017 αποφάσεων του Μον/λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και Μον/λούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης αντίστοιχα
7. Περί: Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. οικ.7244/18-9-2018 (Α/Α ΟΠΣ 2826) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νεμέας»
8. Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π. του Δήμου έτους 2018 ( μέρος ειδών της αριθμ. 4/2018 μελέτης της Τ.Υ.)
9. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναμετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος», αναδόχου Λιβάνη Βασιλείου δαπάνης 4.990,18€ , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
10. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικον. έτους 2017 από τον ορκωτό λογιστή », δαπάνης 5.500€, € , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

11. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο«Συντήρηση επισκευή φωτισμού Δήμου Νεμέας », δαπάνης 10.000,00€ , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

12. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών (Διαμόρφωση υφιστάμενου ανοικτού ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό της Νεμέας πρώην ιδιοκτησία Λαζόπουλου»

13. Περί :Έγκρισης 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου Δήμου Νεμέας Ν. Κορινθίας»

14. Περί: Έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

15. Περί: Έγκρισης καταβολής εξόδων κηδείας απόρου δημότη

16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις

17. Λήψη απόφασης για απαλλαγή απόρων ατόμων με αναπηρίες ,πολυτέκνων και δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης από δημοτικούς φόρους ή τέλη (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε ).

18. Περί: έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η διαφήμιση

19. Περί: Επιχορήγησης ποσού 16.381,50€ από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (8η,9η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.001)

20. Περί : Επιχορήγησης ποσού 4681,73 € από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (8η ,9η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.003)

21. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 65/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ«Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την ομάδα Ι

22. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 66/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 δυνάμει της αριθμ. 172860/11-9-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

23. Περί: αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης¨»

24. Περί: Έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Νεμέας στην Πύλο για να παραστεί στο Διεθνές συμβούλιο Ελαιοκομίας του δικτύου Πόλεων -Βιώσιμη Πόλη

25. Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με θέματα μηχανογράφησης του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ