Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 22α Oκτωβρίου 2018, Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή πίστωσης 350.000,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (σχετικά με αριθμ.55822/12-10-2018έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών )
2. Περί: Τροποποίησης της με αριθμ. 6/65/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με Υποβολή πρότασης στην με αριθμ. 104773-17/9-8-2017 πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης ΟΤΑ
3. Περί: Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 125.000,00€ από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας»
4. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος α) για την απορρόφηση της πίστωσης των 29.400,00 € που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» β) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 35.700,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Νεμέας» γ) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 36.600,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτικών Δήμου Νεμέας» (από αναβολή)
5. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης επανάχρησης αποθήκης ΚΣΟΣ Νεμέας» (υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
6. Περί: Έγκρισης δέσμευσης εγγραφής πίστωσης ποσού 20.000,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019 για ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας (ΚΑ 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη)
7. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών α) καταχώρηση του Δήμου στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Ομογένειας «Ελληνική Φωνή»( www.ellinikifoni.gr) δαπάνης 892,80€ β) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) γ) «διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ) αναδόχου εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » δ) «Προβολή ταινιών» στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» δαπάνης 299,99€ αναδόχου Μαλακού Μαρίας
8. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση επισκευή πέτρινου μαντρότοιχου άλσους ναού Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Νεμέας» δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
9. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Α’ φασης της υπηρεσίας με τίτλο ««παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)» αναδόχου EMERA V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣΥΜΒΟΥΛΩΝΙΚΕδαπάνης 744,00€
10. Περί διαγραφής, διορθώσεων ή μη οφειλών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου μας.
11. Περί μεταφοράς οφειλών αποβιωσάντων οφειλετών στους νόμιμους κληρονόμους τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ