Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προσλήφθηκε ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Νεμέας

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Καλαντζή Κωνσταντίνου προσλήφθηκε η Ξανθοπούλου Δέσποινα, ως ειδική συνεργάτης προκειμένου να υποστηρίξει τον Δήμαρχο Νεμέας: Επικουρία του έργου του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Πολιτικής και Οργανικής Λειτουργίας του Δήμου. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για συγκεκριμένα θέματα της ειδικότητάς της που αφορούν τον Δήμο.ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Στη Νεμέα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μεταξύ των:
Α. Καλαντζή Κωνσταντίνου του Ηλία Δημάρχου Νεμέας νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Νεμέας κατοίκου ΤΚ Αηδονίων Δήμου Νεμέας  και
Β. Ξανθοπούλου Δέσποινας του Αριστείδη κατοίκου Αθηνών Αττικής
Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την ανωτέρω ιδιότητα ενεργώντας ως εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων »,περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών»
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου του 163 του Ν. 3584/2007,όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018.
3. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη του κ. Δημάρχου για την κάλυψη αναγκών.
4. Την με αριθμ. 3338/20-06-2018 ( ΑΔΑ: ΨΠ5ΚΩΚΔ-4ΛΞ) Γνωστοποίηση δια του τύπου πρόσληψης ενός ειδικού Συνεργάτη για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, την εφαρμογή και τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, την οργανική λειτουργία του Δήμου και της
ανταπόκρισής του στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Την 3781/6-7-2018 υποβληθείσα αίτηση της Ξανθοπούλου Δέσποινας του Αριστείδη.
6. Την με αριθμό 5132/6-09-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης.
7. Την Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1092712531/7-9-2018
8. Την με αριθμ 170/2018 απόφαση Δημάρχου Νεμέας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 195453/17-9-2018 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1218/τεύχος Γ/19-10-2018
Τη δεύτερη των συμβαλλομένων, ως Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου
Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Καθήκοντα
Η δεύτερη συμβαλλόμενη έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Επικουρία του έργου του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για
θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Πολιτικής και Οργανικής Λειτουργίας του
Δήμου. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή
προφορικά για συγκεκριμένα θέματα της ειδικότητάς της που αφορούν τον Δήμο.
Άρθρο 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ως ειδικός συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση
του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.
Άρθρο 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του δεύτερου συμβαλλόμενου, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή
απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 163 Ν.
3584/07, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας μπορεί να μην ακολουθεί το ωράριο εργασίας των λοιπών
υπαλλήλων του Δήμου, αλλά να διαμορφώνεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
του έργου που παρέχει και της έχει ανατεθεί.
Υπάγεται στον Δήμαρχο για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί και ο οποίος
ελέγχει την υπηρεσία του και του δίνει εντολές και οδηγίες.
Άρθρο 5
Λύση σύμβασης
Η σύμβαση εργασίας της ανωτέρω λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της
παρούσας Δημοτικής περιόδου.
Επίσης:
1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία
της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον o
αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη
διατήρηση του.
2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της
παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο
της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20 ήμερης
προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου,
η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε
σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Η παρούσα σύμβαση εργασίας αφού συντάχτηκε σε δύο αντίτυπα υπογράφεται
όπως ακολουθεί:
OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ