Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 27η Νοεμβρίου  2018 Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :



 

1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού σε διάφορους ΚΑ του σκέλους των εξόδων
2. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την αγορά ακινήτου για κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στην ΤΚ Πετρίου Δήμου Νεμέας
3. Περί: τροποποίησης της με αριθμ. 259/2014 προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με κανονισμό λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Νεμέας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4497/2017
4. Περί: Τροποποίησης της αριθμ. 193/2018 προηγούμενης απόφασης αναφορικά με αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος Φιλόδημος Ι για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ(Sewage network for the settlement of Nemea and Waste Water Treatment Plant (WWTP) of Municipality of Nemea)
5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2019

6. Περί : Έγκρισης διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
7. Περί :Έγκρισης χορήγηση ειδών διαβίωσης, μέσω διατακτικών , ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων .
8. Περί: Επιχορήγησης ποσού 16.381,48€ από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (11η,12η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.001)
9. Περί : Επιχορήγησης ποσού 7022,62 € από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (10η ,11η και 12η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6713.001)
10. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 93/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
11. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 52/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Πρατίνας αναφορικά με έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου
12. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) Συντήρηση επισκευή περίφραξης καταργηθέντος δημοτικού σχολείου ΤΚ Καστρακίου δαπάνης 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗ ΟΕ EUROMETAL β) Εγγραφή του Δήμου σε συνδρομητική πλατφόρμα της εξ αποστάσεως υποστήριξης «ΔΗΜΟΣΝΕΤ Τ.Η.Π.Ε.Π.Ε. δαπάνης 992,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% γ) Αναγόμωση πυροσβεστήρων δαπάνης 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΡΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ δ) παροχή υπηρεσίας συμβούλου για ωρίμανση και υποβολή νέων έργων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2019» αναδόχου της εταιρείας με την επωνυμία DATAGRID ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε. με δ.τ. DATAGRID με αντικείμενο ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δαπάνης 5904,00€(Γ φάση) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ε) Επιτυπώσεις φακέλων αλληλογραφίας δαπάνης 477,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΕΛΤΑ ΑΕ στ) Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμός-απολογισμός αποτελέσματα χρήσης 2017 αναδόχου ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ δαπάνης 372,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ζ) Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων δαπάνης 124,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , αναδόχου ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
13. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) «Επισκευή του οχήματος του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ112251 » δαπάνης 334,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου Σκουτέρη Γεωργίου β) Επισκευή του οχήματος του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 102665 δαπάνης 992,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γ) «Επισκευή του οχήματος του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2206 » δαπάνης 248,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου Κριεμπάρδη Παρασκευά σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
14. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών α) με τίτλο “Συντήρηση SOFTWARE” αναδόχου A.C.S SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, δαπάνης 4290,00€ (Γ΄ δόση) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , β) με τίτλο “ Ετήσιο RELEASE προγραμμάτων ” αναδόχου A.C.S SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, δαπάνης 4290,00€ (Γ΄ δόση) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και γ) με τίτλο “ Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου” αναδόχου A.C.S SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, δαπάνης 3.520,00€ (Γ΄ δόση) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
15. Περί: Έγκρισης παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου (πλύσιμο –λίπανση) δαπάνης 4978,27€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΗ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
16. Περί: Έγκρισης παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός και διαμόρφωση ζώνης πυροπροστασίας στη θέση Ηλιοπουλέϊκα» αναδόχου Μπακασέτα Νικολάου δαπάνης 14.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
17. Περί: Έγκρισης παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου νέας ρυμοτομικής πλατείας » αναδόχου Κόρακα Αθανασίου δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
18. Περί :Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση Ασφαλτικών Δήμου Νεμέας» αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ(2/2018 μελέτη τεχνικής υπηρεσίας)
19. Περί :Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πεζοδρομίων ΤΚ Αρχ. Κλεωνών-ΤΚ Αρχ. Νεμέας» αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε «4LEVEL» (18/2017 μελέτη τεχνικής υπηρεσίας)
20. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις
21. Λήψη απόφασης για διαγραφή λόγω κλοπής μηχανημάτων και υλικών ύδρευσης από την αποθήκη προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/Υπηρεσιών του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. (σχετ. Βιβλίο Συμβάντων Α.Τ. Νεμέας για την δήλωση κλοπής.
22. Αίτημα Ο.Τ.Ε. ΑΕ για τροποποίηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης για το έργο « Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA)σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας – Α/Κ Νεμέας Γ΄ Φάση»
23. Περί διαγραφής, διορθώσεων ή μη οφειλών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου μας. (από αναβολή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ