Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στους τομείς: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €
Επιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν
τις παρακάτω πορϋποθέσεις:
Ø να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
Ø να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Ø να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα
δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3)
αυτών διαχειριστικών χρήσεων
Ø να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’
ελάχιστον:
• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο
του λιανικού εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας.Επιδοτούμενες Δαπάνες

 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100%
του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:
• εξοικόνομηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
• διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
Ø Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100%
του επενδυτικού σχεδίου
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
• εξοικονόμηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους της επιχείρησης
Ø Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
Ø Μεταφορικά μέσα
• μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού
σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
• έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας
Ø Ψηφιακή Προβολή
Ø Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
Ø Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Ø Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του
επενδυτικού σχεδίου.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη: 19 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες – 2752029727

www.agro-trust.gr

AGROTRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες

Γραφείο οικονομοτεχνικών και γεωργικών Μελετών

Διαχείριση παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δημήτρης Βασιλόπουλος Γεωπόνος    Msc  Μελετητής   ΓΠΑ

Γραφεία Αργολίδας: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου 21100 Ναύπλιο (Έναντι Νομαρχίας)

Τηλ.: 2752029727 / 6948729691 / 6944338266

Fax: 2752029728

e-mail: agronaf@otenet.gr

site: www.agro-trust.gr

Γραφεία Κορινθίας: Παπακωνσταντίνου 81Β 20500 Νεμέα (Έναντι ναού Υπαπαντής)

Τηλ.: 2746020000

e-mail: info@agro-trust.gr

site: www.agro-trust.gr