Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 27η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

  1. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής   των υπηρεσιών  με τίτλους α) «Ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου-δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων εταιρείας  αναδόχου  «   Ε.Π.Ε. NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH» δαπάνης 2480,00€ β) Έλεγχος από ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου του Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2206  δαπάνης 69,00€  σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  2. Περί: Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος αναδόχου  εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ –ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ     η οποία λήγει την 31-12-2018
  3. Περί: Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για τις εξώδικες και δικαστικές εργασίες του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ αναφορικά  με την από 15-10-2018   αίτηση του Ευάγγελου Νικητάκου   για υπαγωγή του στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή απόρων ατόμων με αναπηρίες ,πολυτέκνων και δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης από δημοτικούς φόρους ή τέλη (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε ) (από αναβολή) .
  5. Περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου ( σχετ. αριθμ. 7529./19-12-2018 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας  Δήμου) .
  6. Περί διαγραφής, διορθώσεων ή μη οφειλών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου μας
  7. Περί μεταφοράς  οφειλών αποβιωσάντων οφειλετών σε κληρονόμους . (σχετ. εισήγηση γραφείου εσόδων).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για απαλλαγή τελών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ