Κατάργηση τραπεζικού απορρήτου στο εμπόριο νωπών προϊόντων

Την πρόσβαση της αρμόδιας αρχής σε όλα τα στοιχεία των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών που αφορούν εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων με αυτόματο έλεγχο διασταύρωσης και να ελεγχθούν τυχόν ανακρίβειες, επιτρέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιπλέον προβλέπεται δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου 4492/2017. 

Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στη Βουλή προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή. Επιπλέον ορίζεται ότι ο παραγωγός θα πρέπει να αναρτά στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής υπηρεσίας διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων «σχετικά με υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, καθώς και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή από τον παραγωγό σε περίπτωση μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων στην ψηφιακή υπηρεσία και οι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων να διενεργούνται αυτοματοποιημένα», αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

Αναλυτικά η τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρει:

Με την περίπτ. α’ του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4492/2017, προκειμένου να ορισθεί ότι η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α’ 89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Με την περίπτ. β’ αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4492/2017. Ειδικότερα:

Με την περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή, ενώ με την περίπτ. β’ ορίζεται ότι ο παραγωγός αναρτά στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 προβλέπεται ότι μέσω της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων σχετικά με υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, καθώς και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή από τον παραγωγό σε περίπτωση μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων στην ψηφιακή υπηρεσία και οι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων να διενεργούνται αυτοματοποιημένα.

Με την παρ. 4 του άρθρου 3 ορίζεται η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των διατάξεων του ν. 4492/2017, η οποία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και κάθε άλλη δημόσια αρχή στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Με την παρ. 5 του άρθρου 3 καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις Τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής και παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, την άρση του τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση που υφίσταται υπόνοια για καταχώριση νοθευμένων, εικονικών ή πλαστών παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια αρχή ως προς την εξακρίβωση των ισχυρισμών των αντισυμβαλλομένων.

Με την παρ. 6 του άρθρου 3 χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ρυθμιστούν με κανονιστική πράξη ειδικότερα θέματα σε σχέση με την ψηφιακή υπηρεσία και τη διενέργεια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου Α’ του ν. 4492/2017 και με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων.

Με την περίπτ. γ’ του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4492/2017, προκειμένου να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη κύρωση της διαγραφής από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών από εκείνη της επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο αυξάνεται προοδευτικά σε περίπτωση υποτροπής του εμπόρου.

Με την περίπτ. δ’ προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4492/2017, προκειμένου να αντικατασταθεί στον ν. 3955/2011 η αρμόδια υπηρεσία για το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτ. α’ η αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου

του ν. 4492/2017 θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Eμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

«Άρθρο 3

Πληρωμή – οφειλόμενο ποσό – έλεγχοι

Ο παραγωγός κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή: α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιμολογίου που έχει εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώματος της επιταγής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται με έκδοση επιταγής και γ) ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Ο παραγωγός δεν αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα ηλεκτρονικά στοιχεία της παρούσας παραγράφου, εφόσον το οφειλόμενο ποσό έχει εξοφληθεί με μετρητά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών για την εξόφληση με μετρητά.

Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους της παραγράφου 3 σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοιχεία που της έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης της επιταγής. Οι τράπεζες, μετά τον έλεγχο, διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια ή τις επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί. Για τις συναλλαγές, που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο ως προς τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου ποσού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη αυτών, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση και την ασφάλεια, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων των παραγράφων 1 και 3.».

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4492/2017, το οποίο είχε ως εξής:

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.

Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.

Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έμπορος δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω Μητρώο, του επιβάλλεται και το πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011.

Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής. Η κύρωση της παραγράφου 4 επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.».

Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4492/2017, η οποία είχε ως εξής:

Άρθρο 11

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011

Όπου στο ν. 3955/2011 αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

agronews.gr