Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την  22α  Ιανουαρίου 2019 Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Περί: Τροποποίησης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Νεμέας για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018.
 2. Περί: ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων      της Επιτροπής εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου) για το έτος 2019
 3. Περί: Ορισμού δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019 (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995)
 4. Περί: Ορισμού ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτ. & Οικονομικών για το έτος 2019
 5. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από τρεις(3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους  για το έτος 2019 (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006)
 6. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων, αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2019
 7. Περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2019
 8. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (πλην συμβάσεων προμηθειών που αναφέρονται σε λοιπές απόφασης συγκρότησης), αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2019
 9. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής αποτελούμενης από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2019.
 10. Περί: Αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης»
 11. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 28/337/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με εξουσιοδότηση  υπαλλήλων Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες ,Οργανισμούς και Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. για το έτος 2019
 12. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2019 για το ΝΠΔΔ του Δήμου Πρατίνας
 13. Περί: Ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη συγκρότηση των Επιτροπών του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δανιήλ Παμπούκης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ