Νεμέα: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός νέου

Νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Νεμέας ο Σπύρος Μπενέκος μετά την παραίτηση του Αντιδημάρχου Σωτήρη Σκάζα.

Δείτε την απόφαση του Δημάρχου Κων/νου Καλαντζή για τον ορισμό του νέου Αντιδημάρχου

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός νέου
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις….
9. Την με αριθμ. πρωτ. 616/06-02-2019 αναφορά παραίτησης του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας, Καθαριότητας και πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμούσυγκοινωνιών και κυκλοφορίας, διαχείρισης κοιμητηρίων, ΄Υδρευσης, ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης κ. Σκάζα Σωτηρίου πριν από τη λήξη της θητείας του, για τους αναφερόμενους στην ανωτέρω αναφορά παραίτησης λόγους.
10.Την ανάγκη της εύρυθμης, ταχείας, παραγωγικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Κάνουμε αποδεκτή στο σύνολό της την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 616/06-02-2019
παραίτηση του κ. Σκάζα Σωτηρίου του Γεωργίου και τον απαλλάσσουμε από την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 22/2017
και 43/2018 αποφάσεις Δημάρχου Νεμέας.
2. Oρίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπενέκο Σπυρίδωνα
του Δημητρίου Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
Καθαριότητας και Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού-συγκοινωνιών και κυκλοφορίας,
διαχείρισης κοιμητηρίων, Ύδρευσης, ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου
Νεμέας, με Αντιμισθία και θητεία από την δημοσίευση της παρούσας, όπως
ορίζεται παρακάτω, μέχρι 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου (2014-2019) και του μεταβιβάζει
Καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Σχεδιασμός-εφαρμογή και εποπτεία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και
της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την περιοχή του Δήμου και συνεργασία με
τους συναρμόδιους φορείς (Δασοπροστασία, πλημμύρες, καύσωνας, σεισμοί
κ.λ.π. όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου).
– Εποπτεία προσωπικού και σχεδιασμός λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας
και πρασίνου( όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου).
– Ευθύνη Αποκομιδής απορριμμάτων και Καθαριότητας οδών πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας όλου του Δήμου και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά.
– Καθαριότητα Λαϊκής Αγοράς.
– Εποπτεία λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
– ΄Ελεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτών.
– Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία
συμμετέχει ο Δήμος.
– Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
– Εποπτεία της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και της
λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου.
– Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
– Εποπτεία ηλεκτρομηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών του Δήμου( θέματα
συγκοινωνιών και κυκλοφορίας).
– Συντήρηση των Δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου .
– Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού
κτιρίου.
– Τις Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
– Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης ( ρύθμιση κυκλοφορίας ,καθορισμός
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεις και κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων) και γενικότερα λήψη μέτρων για την αποφυγή
δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας του Δήμου.
– Ονομασία των οδών πλατειών τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και
αρίθμηση κτισμάτων.
– Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ.
– Την εποπτεία της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων
προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
– Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
– Εποπτεία λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης (έλεγχος
γραφείου διαχείρισης υλικού, συντονισμός ελέγχου μετρητών ύδρευσηςάρδευσης, είσπραξης ανταποδοτικών τελών ,έλεγχος ποιότητας νερού )
συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης- άρδευσης, συντήρηση αντλιοστασίων .
– Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
– Εποπτεία προσωπικού και ευθύνη λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου.
– Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου.
– Συντήρηση Παιδικών χαρών.
– Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
– Λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών πάρκων και σιντριβανιών του Δήμου.
– Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες
εγκαταστάσεις του Δήμου..
– Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας υγείας.
– Εποπτεία και ευθύνη θεμάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων του Δήμου(
όπως προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου)
– Κανονιστικές αποφάσεις- υλοποίηση αυτών σε σχέση με τις ανωτέρω
αρμοδιότητες.
– Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
– Εποπτεία και έλεγχος περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στις αρμοδιότητες
ευθύνης του.
– Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση με το
αντικείμενό του.
– Παρακολούθηση εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στο Δήμο.
– Των Εγγράφων προς την Αστυνομική Αρχή, σχετικά με την καθαριότητα,
στάθμευση οχημάτων κ.λ.π.
– Των Αδειών: α) Χρησιμοποιήσεως χώρων πεζοδρομίων, β) Αδειών ταφής κ.α.
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
– Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας, τους Προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
Γενικά υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» όπως χορήγηση
και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεων , επιβολή
προστίμων , εγγράφων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές
εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο
πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και:
– Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
– Η υπογραφή βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τέλους ακίνητης περιουσίας.
. Στην περίπτωση νομίμου απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του, ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Καραχοντζίτης Απόστολος του Δημητρίου, που αναπληρώνει το
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Μπενέκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου..
5. Επίσης στον Αντιδήμαρχο Μπενέκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου ανατίθεται η
τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στο Δήμο, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου κου Καραχοντζίτη Αποστόλου του Δημητρίου.
6. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκλησή του από τη
θέση του Αντιδημάρχου, πριν από τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
7.Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την
επομένη ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, όπως παρακάτω ορίζεται.
8. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε
μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην
ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ