Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 1. Περί: Έγκρισης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019 δυνάμει της αριθμ. 42897/7-3-2019 (ΑΔΑ: Ω32ΛΟΡ1Φ-Υ9Θ) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 2. Περί έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 όσον αφορά τις ομάδες Ι & ΙΙ σύμφωνα με το  άρθρο  5 της   αριθμ. ΚΥΑ   οικ.38347 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β ‘): “ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019
 3. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για κωδικοποίηση οφειλών
 4. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 683,16€ προερχόμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,   προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων  δυνάμει της αριθμ. ΑΠ 78020/28-2-2018 απόφασης ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ)
 5. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 260,00€ προερχόμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων    δυνάμει της αριθμ. ΑΠ 78021/28-12-2018 απόφασης ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1)
 6. Περί: Έγκρισης υποβολής αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 7. Περί: Επιχορήγησης ποσού 920,99€  από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (1η και  2η   κατανομές έτους 2019) (KA 00-6712.001)
 8. Περί : Επιχορήγησης ποσού 681,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 1η και 2η   κατανομές έτους 2019)   (KA 00-6713.001)
 9. Περί: Αποδοχής ποσού 23.880,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  13524/27-02 -2019  απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ κατανομή)
 10. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 125.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης: 28/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 11. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου  με τίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 65.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 1/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 12. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΑΤΑΦΕΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 42/2015, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 13. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου  με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – Η/Μ, σχετ. αριθμού μελέτης 2/2016, της αναδόχου ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ