Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 9η Απριλίου 2019 Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή ποσού 1.000.000,00 € προερχόμενου από επιχορήγηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Νεµέας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος αναφορικά με συνεχιζόμενα έργα & υπηρεσίες
3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: « Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος»
4. Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων του εορτασμού του Πολιούχου του Δήμου μας Αγ. Γεωργίου.
5. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»/Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
6. Περί: Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.600.000,00€ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».
7. Περί: Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νεμέας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη & κυκλική οικονομία» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την εκπόνηση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης επανάχρησης αποθήκης ΚΣΟΣ Νεμέας», Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», εντεταγμένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5021520.
8. Περί: Έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας για την υλοποίηση της πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»
9. Περί : Έγκρισης χορήγησης ειδών διαβίωσης, μέσω διατακτικών , ενόψει της εορτής του Πάσχα.
10. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
11. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) «Συντήρηση Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου » δαπάνης 3.100,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/3/2019 β) «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 δαπάνης 558,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου Μαλακού Μαρίας γ) «Ψυχαγωγικής εκδήλωσης για παιδιά» στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2019, αναδόχου Παπαδοπούλου Ειρήνης δαπάνης 2480,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% δ) «Λειτουργία Παιδότοπου (Ενοικίαση) » στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2019, αναδόχου Παπαδοπούλου Ειρήνης δαπάνης 1029,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ε) «Δημοσίευση σε εφημερίδα συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 δαπάνης 148,40€, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
12. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους Α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ) αναδόχου εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕσύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
13. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθμ. 679/2016 (GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) αναδόχου εταιρείας «EMERAV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ IKE» , (Β παραδοτέο) δαπάνης 1054,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
14. Περί: Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του εκ μέρους του Δήμου, στο Ειρηνοδικείο Νεμέας κατά την συζήτηση της διεκδικητικής αγωγής κατά του Βασ.Κουγιούρη για αναγνώριση της κυριότητας ακινήτου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
15. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8.190,75€ από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (3η κατανομή έτους 2019) (KA 00-6712.001)
16. Περί : Επιχορήγησης ποσού 2.340,88 € από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 3η κατανομή έτους 2019) (KA 00-6713.001)
17. Περί: Επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ»
18. Περί: Επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου «ΠΑΣ ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ»
19. Περί: Επιχορήγησης Συλλόγου «Ελληνορθόδοξης παράδοσης Βυζαντινής μουσικής και Δημοτικών τραγουδιών του Δήμου Νεμέας»
20. Περί: Επιχορήγησης Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού συλλόγου Αρχαίων Κλεωνών ο Φωκάς
21. Περί: Επιχορήγησης του συλλόγου με την επωνυμία «Μουσικοχορευτικός,Αθλητικός Προοδευτικός ΄Ομιλος Νεμέας –΄Φλοιούντα ΄»
22. Περί Συνδιοργάνωσης της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Παίδων της Ε.Σ.ΠΕ.Π.με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης-΄Ενωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου.
23. Περί: Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται στη θέση Ξηρόκαμπος ΔΚ Νεμέας
24. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 19/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δυνάμει της αριθ. 46147/14-3-2019 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου.
25. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 23/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την πληρωμή των υπαλλήλων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
26. Περί Τροποποίησης της με αριθμ. 6/40/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου με αναφορικά με αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»
27. Περί Έγκρισης απολογισμού οικον. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»
28. Περί Έγκρισης απολογισμού οικον. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ