Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δύο προσλήψεις στο Δήμο Νεμέας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Δύο προσλήψεις στο Δήμο Νεμέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Την υπ’ αριθμ. 7/22.1.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας με θέμα «Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26532/8.2.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεμέας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.17352/8.3.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων για το Δήμο Νεμέας η σύναψη δύο (2) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.…….

1-Ανακοίνωση σύμβασης.pdf

2-Περίληψη ανακοίνωσης.pdf

3-Παράρτημα ΣΟΧ 14-2-2019-1-.doc

4-Έντυπο αίτησης.doc