Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της 1ης πρόσκλησης CLLD/LEADER

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/21-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 1802/15-6-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 περί αποδοχής αναμορφωμένης πρότασης τοπικού προγράμματος,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
 

Η  Επιτροπή Διαχείρισης (ΕΔΠ) LEADER/CLLD με την υπ. αρ. 01/2019 απόφασή της τροποποιεί την 1η Πρόσκληση ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα)και παρατείνει, την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεών της: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5

και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεωντην 18η Σεπτεμβρίου 2019

και ώρα 15:00

(αντί της προηγούμενης 03-7-2019)

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην τροποποίηση 1ης Πρόσκλησηςγια την υποβολή προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) (CLLD/LEADER), του (ΠΑΑ) 2014-2020,όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anvope.gr με το αναλυτικό της τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Λιάκου Ευανθία, ο Καρλής Κων/νος και η Σωτηροπούλου Μαριάννα (τηλέφωνα 27960-22051 και 52,  Fax: 27960-22050, e-mail: info@anvope.gr).

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anvope.gr/

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD-LEADER

Ντάνος Θεόδωρος