Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νεμέας για την πυροπροστασία

Δήμος Νεμέας: Τρεις (3) θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης τριών {3} θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
που εδρεύει στη ΝΕΜΕΑ
 

O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε ………..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα του εξής , ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Κωδικός θέσης

101 ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας- πυρασφάλειας ΤΡΕΙΣ (3)

Διάρκεια: Τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία πρόσληψης

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Λ.Παπακωνσταντίνου αριθ. –39Β

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ