Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στην έδρα του Δήμου Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β  6η  Αυγούστου   2019 Τρίτη  και ώρα 8:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  1. Περί: Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών Αγροτικών οδών που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες » αναδόχου ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  Ι.Κ.Ε. (αριθμ. μελέτης 6/2018 Τ.Υ. Δήμου Νεμέας)
  2. Περί: Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δ. Νεμέας» αναδόχου Χρήστου Σπανού, Ε.Δ.Ε. (αριθμ. μελέτης 9/2018 Τ.Υ. Δήμου Νεμέας)
  3. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εξασφάλιση πιστώσεων  στους Κ.Α. εξόδων 70-6041.002   & 70-6054.001 ποσών 655 € & 245 € αντίστοιχα για την πληρωμή τακτικών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ  εργατών πυροπροστασίας Ι.Δ.Ο.Χ., από πιστώσεις προγράμματος Πυροπροστασίας.
  4. Περί: ΄Εγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019, για την εξασφάλιση πίστωσης στον νεοδημιουργούμενο  Κ.Α. εξόδων 00-6821.002 ποσού 9.000,00 €  με τίτλο « Πρόστιμο ΧΑΔΑ – Συμψηφισμοί».
  5. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων  Δήμου  »     για το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως 31/7/2019     δαπάνης  2066,67  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου    ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  6. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  Συντήρηση πρασίνου νέας ρυμοτομικής πλατείας αναδόχου ΚΟΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  ( Γ΄Δόση)
  7. Περί επανυποβολής Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με    τίτλο  Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών στις Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΠΕΤΡΙΟΥ δαπάνης 21.276,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  8. Περί επανυποβολής Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης   οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ και στη Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ, δαπάνης 21.276,59 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  9. Περί Επανυποβολής Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Τ.Κ.. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ δαπάνης 21.989,83 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου Σπανού    σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  10. Περί Επανυποβολής Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ δαπάνης 21.276,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%   αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  11. Περί χορήγησης έγκρισης κοινής εισόδου- εξόδου οχημάτων βιομηχανικής εγκατάστασης (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΟΙΝΩΝ) ιδιοκτησίας « Οινοποιείο Παλυβού Ε.Ε.» , σε οικόπεδο στην εντός οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Αρχαία Νεμέα του Δήμου Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.( σχετ. εισήγηση Τ.Υ. Δήμου).
  12. Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων βιομηχανικής εγκατάστασης ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Λιάκου Κωνσταντίνας στη θέση « ΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ή ΒΑΡΙΕΣ » στη Νεμέα ( Σχετ. εισήγηση Τ.Υ)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

              

         Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση, διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.