Νεμέα: Σήμερα κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στην έδρα του Δήμου Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β  27η  Αυγούστου   2019 Τρίτη  και ώρα 8:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Περί   Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της 2ης φάσης της υπηρεσίας με    τίτλο  Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών στις Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΠΕΤΡΙΟΥ δαπάνης 28.723,41€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 2. Περί  Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της 2ης φάσης της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης   οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ και στη Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ, δαπάνης 28.010,17 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 3. Περί  Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της  2ης φάσης υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Τ.Κ.. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ δαπάνης 28.010,17  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%αναδόχου Σπανού    σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 4. Περί   Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της  2ης φάσης της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ δαπάνης 28.723,41.€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%   αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 5. Περί: Έγκρισης παραλαβής της 1ης και 2ης φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου           αναδόχου εταιρείας  Α.C.S. SERVICES, ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 6. Περί: Έγκρισης παραλαβής της 1ης και 2ης φάσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση software»   αναδόχου εταιρείας  Α.C.S. SERVICES, ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 7. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  των    υπηρεσιών με τίτλους   Α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση  αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )  αναδόχου εταιρείας  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 8. Περί: Εγκρισης 2ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας »αναδόχου Μητρόπουλου Μιχαήλ (αριθμ. μελέτης 13/2018)
 9. Περί: Ορισμού υπολόγου Διαχειριστή και  υπεύθυνου Λογαριασμού για το έργο   με τίτλο   «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Νεµέας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»   που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων     ΣΑΕ – 871  με   κωδικό  ενάριθμο   έργου 2018ΣΕ87100013
 10. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  οικον. έτους 2019
 11. Περί: Έγκρισης αμοιβής δικηγόρου για  εξώδικη απασχόληση για αγορά ακινήτου στην ΤΚ Πετρίου
 12. Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων βιομηχανικής εγκατάστασης ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Λιάκου Κωνσταντίνας στη θέση « ΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ή ΒΑΡΙΕΣ » στη Νεμέα ( Σχετ. εισήγηση Τ.Υ)
 13. Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Φασουλή  στην  κοινότητα Λεοντίου ( Σχετ. εισήγηση Τ.Υ)
 14. Περί : Επιστροφής εγγυητικής επιστολής στον ΟΤΕ ΑΕ
 15. Περί: Επιχορήγησης ποσού  10.920,99€  από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (7η και  8η   κατανομές έτους 2019) (KA 00-6712.001)
 16. Περί : Επιχορήγησης ποσού    4.681,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 7η και 8η   κατανομές έτους 2019)   (KA 00-6713.001)
 17. Περί: Έγκρισης απολογισμού οικον. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης (από αναβολή)
 18. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 19. Περί: Έγκρισης απολογισμού οικον. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πρατίνας»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

              

         Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση , διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.