Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παράταση της 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ1ηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 και 19.2.3 (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

  • 2.2Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
  • 2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/21-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 1802/15-6-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 περί αποδοχής αναμορφωμένης πρότασης τοπικού προγράμματος,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Η  Επιτροπή Διαχείρισης (ΕΔΠ) LEADER/CLLD με την υπ. αρ. 03/2019 απόφασή της τροποποιείεκ νέου την 1η Πρόσκληση ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα)και παρατείνει, την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεών της: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5

και ορίζει

νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

και ώρα 15:00

(αντί της προηγούμενης 18-9-2019)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην τροποποίηση 1ης Πρόσκλησηςγια την υποβολή προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) (CLLD/LEADER), του (ΠΑΑ) 2014-2020,όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anvope.gr με το αναλυτικό της τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Λιάκου Ευανθία και ο Καρλής Κων/νος (τηλέφωνα 27960-22051 και 52,  Fax: 27960-22050, e-mail: info@anvope.gr).

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anvope.gr/

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD-LEADER

Ντάνος Θεόδωρος