Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 24η Οκτωβρίου 2019 Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :



 1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές αιρετών και την ενίσχυση υπάρχουσας με τίτλο «Έξοδα παράστασης Αντιδημάρχων».
 2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την εξασφάλιση και ενίσχυση πιστώσεων σε διάφορους Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την εξασφάλιση πιστώσεων και δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για την εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών.
 4. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος εν ενεργεία μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας
 5. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την εγγραφή ποσού  500,00€ προερχόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (σχετικά 30292/19-4-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ)
 6. Περί: Τροποποίησης της με αριθμ. 4/28/2019 προηγούμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων » στην πρόσκληση V (αριθμ. Πρωτ. 4721/23-1-2019 ) στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
 7. Περί: Υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νεμέας    » στην πρόσκληση ΙΧ (αριθμ. Πρωτ. 29878/18-4-2019 ) στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες  »
 8. Περί: Υποβολής πρότασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» στην πρόσκληση VIII (αριθμ. Πρωτ. 29816/18-04-2019) στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
 9. Περί: Έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του Αστικού εξοπλισμού Ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων Πρασίνου»
 10. Περί: Αποδοχής ποσού 3.950,64€ από την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών του  Δήμου Νεμέας για  το χρονικό διάστημα  από 1/1/2018 έως 31/12/2018
 11. Περί: Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης ως προς τη Διοίκηση
 12. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
 13. Περί: Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προς τη Διοίκηση
 14. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιαςΕκπαίδευσης
 15. Περί: Oρισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου)   για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το πέρας του  έτους 2019
 16. Περί: Ορισμού δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το πέρας του έτους 2019 (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995).
 17. Περί: Ορισμού ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων εξόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτ. & Οικονομικών για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το πέρας του έτους 2019
 18. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από τρεις(3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το πέρας του  έτους 2019(άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006)
 19. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 (άρθρου 1 του ΠΔ 270/81).
 20. Περί :Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
 21. Περί: Ορισμού εκπροσώπου στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
 22. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 8/91/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την  13022/19-4-2018  κοινή απόφαση των Υπουργών εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τΒ/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τΒ/27-8-2018) και ισχύει
 23. Περί: Εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: « Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος»
 24. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης επανάχρησης αποθήκης ΚΣΟΣ Νεμέας» (υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
 25. Περί: Δέσμευσης καταβολής των μη επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7174/24.07.2019 αίτησης του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»/Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 26. Περί: Έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 46.000,00 €
 27. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) «Συντήρηση Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου » δαπάνης 3.100,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24% αναδόχου  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   για το χρονικό διάστημα από 1/8/2019 έως 30/9/2019
 28. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο    Συντήρηση πρασίνου νέας ρυμοτομικής πλατείας αναδόχου ΚΟΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%    σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 29. Περί: Έγκρισης ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.
 30. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8.190,75 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (10η  κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001)
 31. Περί : Επιχορήγησης ποσού 340,88 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 10η κατανομή έτους  2019)   (KA 00-6713.001)
 32. Περί: ορισμού δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων καταβολής αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου
 33. Περί :Ανακήρυξης Αδαμόπουλου Νικολάου ως επίτιμου δημότη Δήμου Νεμέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ