Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 12η  Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Περί: Αποδοχής επιχορήγησης   στο πλαίσιο του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF) – Wifi4EU και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή ποσού 15.000,00€
 2. Περί: Αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»     και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019   (σχετικά με αριθμ. πρωτ. 83448/22-11-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ)
 3. Περί: Αποδοχής ποσού 24.120,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  82856 /1-11-2019 (ΑΔΑ 6ΙΡΓ46ΜΤΛ6-ΗΞ8 )  απόφασης του ΥΠΕΣ (Δ’ κατανομή)  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 480,00€
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νεμέας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη & κυκλική οικονομία» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Α’ Δράση)».
 5. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την  υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νεμέας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη & κυκλική οικονομία» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Α’ Δράση)».
 6. Περί: Υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ» στην με αριθμ. 7035/2-12-2019 πρόσκληση του Πράσινου ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020
 7. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»    για το χρονικό διάστημα από 1/11/2019 έως 31/12/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 8. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου » δαπάνης 3.100,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24% αναδόχου  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   για το χρονικό διάστημα από 1/10/2019 έως 31/12/2019    σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 9. Περί: Έγκρισης παραλαβής της 3ης φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου δαπάνης 3326,00€          αναδόχου εταιρείας  Α.C.S. SERVICES, ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 10. Περί: Έγκρισης παραλαβής της 3ης φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση software» δαπάνης 3868,60€  αναδόχου εταιρείας  Α.C.S. SERVICES, ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 11. Περί: Έγκρισης παραλαβής της 1ης & 2ης φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση hardware» δαπάνης 4.000,00€  αναδόχου εταιρείας  Α.C.S. SERVICES, ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 12. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ (σχετικά με αριθμ. 28/2019 μελέτη)
 13. Περί :Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.
 14. Περί: τροποποίησης της με αριθμ. 259/2014 προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με κανονισμό λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Νεμέας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4497/2017
 15. Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Νεμέας για το έτος 2020 και εφεξής (πωλητές λαϊκών αγορών) »
 16. Περί: Επιχορήγησης ποσού 16381,50 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (11Η & 12η κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001)
 17. Περί : Επιχορήγησης ποσού 4681,76     € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 11η & 12η κατανομή έτους  2019)   (KA 00-6713.001)
 18. Περί: Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Παλαιάς εισόδου ΔΚ Νεμέας» αναδόχου ΠΣ Κελλάρης και ΣΙΑ ΕΕ (Σχετικα η αριθμ. 26/2019 μελέτη)
 19. Περί: Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Νεμέας» αναδόχου ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (Σχετικά η αριθμ. 2/2019 μελέτη)
 20. Περί: Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Νεμέας » αναδόχου ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Σχετικά η αριθμ. 2/2019 μελέτη)
 21. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (2Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή –Επέκταση Αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας » προϋπολογισμού 1.600.000,00 €, αναδόχου Βλαχόπουλου Αναστασίου
 22. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019
 23. Περί: Καταβολής ποσού 2377,95€ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς Α’ εξαμήνου 2019
 24. Περί Kαθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2020
 25. Περί : Ορισμού Δημοτικού υπαλλήλου ως επόπτη λαϊκής αγοράς για το Α’ εξάμηνο έτους 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ