Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Τι συζήτησε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 16/01/2020 -video

Δείτε την χθεσινή κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας

Δείτε την χθεσινή κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 16η Ιανουαρίου 2020 Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ.Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/01/2020
Το μοναδικό θέμα συζήτησης: Έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο ”ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ”

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

ΔΗΜΑΡΧΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β την 16η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7:00 μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί: Έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο <<ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ>>

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή πρέπει άμεσα σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7174/24.07.2019 αίτησης του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη>> / Άξονα Προτεραιότητας 14 <<Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)>>, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ:3340) πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να προσκομιστεί η ανωτέρω μελέτη άμεσα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης για την τελική ένταξη της ανωτέρω πράξης.

-Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πριν την συζήτηση
του 1ου
θέματος και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης Περί:
Έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» αναφέρει τους λόγους που καθιστούν την
συνεδρίαση αυτή κατεπείγουσα
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τον ακόλουθο λόγο
Πρέπει άμεσα σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7174/24.07.2019 αίτησης του Δήμου
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης»/Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο
πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να προσκομιστεί η ανωτέρω ενιαία
μελέτη άμεσα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης για
την τελική ένταξη της προαναφερόμενης πράξης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ομόφωνα αποφάσισε ότι είναι κατεπείγουσα η
συνεδρίαση και απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018
.Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο
θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης
Περί: Έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» ,έθεσε υπόψη του σώματος τα
εξής:
1. Την με αριθμ. 7/58/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΑΘΟΩΚΔ-Ε7Γ) με την οποια εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για ένταξη
και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»/Άξονα Προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής
Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018
(Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ»
3
συνολικού προϋπολογισμού 15.047.955,84€ αποτελούμενη από τα
κατωτέρω υποέργα:
1.ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ προϋπολογισμού
13.780.000,00€
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ προϋπολογισμού 567.955,84€
3ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ προϋπολογισμού 100.000,00€
4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ προϋπολογισμού 600.000,00€
2. Την αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7174/24.07.2019 αίτηση του
Δήμου Νεμέας για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» MIS 5045016
3. Το γεγονός ότι θα πρέπει να υποβληθει συνολική οριστική μελέτη για το
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ, καθώς και
εγκεκριμένα Τεύχη δημοπράτησης των έργων σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016, συνοδευόμενα από έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου τα
οποια συνοδεύουν το τεχνικό δελτίο πράξης
Ακολούθως παραθέτει ενώπιον του σώματος την από 4-4-2019 συνταχθείσα
μελέτη (οριστική) της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θεωρήθηκε την 4-4-2019
από τον προϊστάμενο Κούστα Σταύρο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 13.956.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης(
ενιαία διακήρυξη , συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο δημοπράτησης ,
προϋπολογισμός μελέτης ) και ζητείται η έγκρισή τους –παραλαβή τους από το
δημοτικό συμβούλιο
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με την
έγκριση-παραλαβή της μελέτης
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την ανωτέρω εισήγηση
 την με αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Κωδικός Πρόσκλησης:
14.29.14.17 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7827/28-08-2019 έγγραφο
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξης με τίτλο Συμπληρωματικά στοιχεία για την υπο
αξιολόγηση πράξη με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)
ΝΕΜΕΑΣ
 Την από 4-4-2019 συνταχθείσα μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 72 του Ν.4555/2018 και ισχύει
Και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα
ηχογραφημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει (παραλαμβάνει) την από 4-4-2019 συνταχθείσα ενιαία μελέτη
(οριστική) της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 13.956.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% που θεωρήθηκε την 4-4-2019 από
τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας Κούστα Σταύρο καθώς και τα πλήρη
τεύχη δημοπράτησης( ενιαία διακήρυξη , συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο
δημοπράτησης , προϋπολογισμός μελέτης )