Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Αναστολή λειτουργίας 3 σχολείων

Απόφαση Δημάρχου 7/2020
Ο Δήμαρχος Νεμέας
Έχοντας υπόψη: 

– Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
– Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου,
– Το υπ΄ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα , άρθρο 4 , παράγραφο 4 και
– Λόγω έξαρσης των εποχιακών ιώσεων και του μεγάλου αριθμού απουσιών μαθητών από τα σχολεία ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης :
1ου Νηπιαγωγείο Κοινότητας Νεμέας
–  2ου Νηπιαγωγείο Κοινότητας Νεμέας και
Β. Του Παιδικού Σταθμού Νεμέας, που ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας «Δανιήλ Παμπούκης, που λειτουργούν στο Δήμου μας για την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Νεμέα 30/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Θ. Φρούσιος