Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγροτική επιχειρηματικότητα: Αγορές Παραγωγών

Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020, στις 12.00 (μέχρι 13.00) ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής οργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Αγορές Παραγωγών» με την υποστήριξη του Skywalker.

Η συζήτηση θα είναι ανοικτή στο facebook.com/Skywalker.gr με δυνατότητα γραπτών ερωτήσεων, και στο vgainoumemprosta.skywalker.gr μόνο για παρακολούθηση.
Η Ελληνική Βουλή ψήφισε και δημοσίευσε τον Νόμο 4235/2014 ο οποίος στο Άρθρο 56, αναφέρει «Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία»

  1. Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’ Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.

β) Για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.

γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ημέρα Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

δ) Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας. (… και ακολουθεί το 2. Για την οικοτεχνία …)

Και μετά από δύο χρόνια ο νόμος 4384/26-4-2016 (Φ.Ε.Κ. Α78) με το άρθρο 46 δημιούργησε νέα νομοθετική βάση.

Εμείς οι πολίτες και ειδικότερα οι αγρότες, απλώς παρακολουθούμε τα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις παραξενιές της γραφειοκρατίας και των συντεχνιών των υπαλλήλων του δημοσίου, που βρίσκουν τρόπο να επιβεβαιώσουν την ανάγκη ύπαρξής τους και μισθοδότησής τους. Έτσι δύο χρόνια μετά την έκφραση της θέλησης της Βουλής των Ελλήνων με τον νόμο 4235/2014 βγήκε νέος νόμος το 2016 και σήμερα, το 2020, ακόμα δεν έχουμε εφαρμογή του νόμου.

Ο νέος νόμος γράφει: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α’ 32). Το άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 56, Αγορές παραγωγών − οικοτεχνία

  1. α. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα μπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών. Στις αγορές παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και μεταποιημένων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

β. Για τη συμμετοχή σε αγορά παραγωγών οι παραγωγοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α’ 151) και 2520/1997 (Α’ 173) όπως κάθε φορά ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας /εκτροφής. Οι παραγωγοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών όμορων περιφερειακών ενοτήτων. Στις αγορές παραγωγών της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετέχουν οι παραγωγοί αγορών παραγωγών από όλη τη χώρα.

γ. Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών συστήνεται ανά περιφερειακή ενότητα αυτοδιαχειριζόμενος φορέας αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του και καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Κάθε αγορά παραγωγών μπορεί να λειτουργεί είτε σε δημόσιο χώρο, που καθορίζεται μετά από έγκριση του οικείου δήμου ή της οικείας περιφερειακής ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

  1. (…)
  2. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Αγρ. Ανάπτ. & Τροφίμων καθορίζονται:
  3. Τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών.
  4. Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1».

Ακόμα δεν κατόρθωσε η δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί στην εντολή του ελληνικού λαού όπως εκφράστηκε στον νόμο 4235/2014. Ακόμα διαβουλεύεται (ή απλώς μισθοδοτείται και «κοιμάται»). Πάντως δεν λειτουργούν αγορές παραγωγών, παρά μόνο Αγορές Βιοκαλλιεργητών που βέβαια είναι Αγορές Παραγωγών, αλλά με μικρό αντίκτυπο στην αγορά… ….

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Μενίδι) του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής προσκάλεσε τον κ Λεωνίδα Ραβανό (Γεωργό, Πρέβεζα), τον κ Π. Παπαϊωάννου (Οικονομολόγο), τον κ Α. Γιάτσογλου (Θεσσαλονίκη) & τον κ Κ. Μαντζουράνη (ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ), με συντονιστή τον κ Δ. Μιχαηλίδη (ΑγροΝέα) να ανταλλάξουν προτάσεις για την κατάσταση των Αγορών Παραγωγών, την Τετάρτη, 29-7-2020, στις 12.00, στο facebook: skywalker.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα