Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 20η Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη 12487,58€ για χορήγηση νέας παροχής στη θέση ΓΕΡΑΚΙΝΑ της κοινότητας Καστρακίου
2. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για συμπληρωματική δαπάνη ποσού 1850,46€ για την τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων και δύο στύλων μέσης τάσης στην κοινότητα Δάφνης
3. Περί: Αποδοχής ποσού 24.120,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 48599/30-7-2020 (ΑΔΑ 604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ) απόφασης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ κατανομή)
4. Περί: Επιχορήγησης ποσού 16381,50 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (7η και 8η
κατανομή έτους 2020) (KA 00-6712.001)
5. Περί : Επιχορήγησης ποσού 4681,76 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 7η και 8η κατανομή έτους 2020) (KA 00-6713.001)
6. Περί: Καταβολής ποσού 2023,47€ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς Α’ εξαμήνου 2020
7. Περί: Καταβολής ποσού 2020,08€ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
8. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου« αναδόχου κοινοπραξίας ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ-Δ.ΡΕΣΤΟΣ συνολικής δαπάνης 733.080,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
9. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 22/261/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με Αποδοχής Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του Αστικού εξοπλισμού Ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων Πρασίνου» που εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 στον άξονα
προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2019» και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
10.Περί: Ανάκλησης της με αριθμ. 8/71/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 4000,00 € προερχόμενου από την εταιρεία INTERSALONIKA AEΓΑ ως αποζημίωση του Δήμου από ζημία σε δεξαμενή πυρόσβεσης στην κοινότητα Κουτσίου
11.Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια επίπλων-εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»
12.Περί τροποποίησης της με αριθμ. 6/57/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου ως προς τον ΚΑ εξόδων για την πληρωμή οφειλής σύμβασης έργου αναδόχου Ανδρέα Κιάμου του Ιωάννη
13.Περί: Έγκρισης της αριθμ 6/35/2020 .απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης » αναφορικά με έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020
14.Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 1000,00€ για την καταβολή εξόδων κηδείας προστατευόμενου μέλους υπαλλήλου του Δήμου
15. Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή ελέγχου για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας