Πρόσληψη νέου Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Νεμέας

O Δήμος Νεμέας ανακοινώνει ότι πρόκειται να πληρωθεί μία θέση Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΓια την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων
του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις….

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την επικουρία του κατά την άσκηση
των καθηκόντων του σε θέματα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.
και συγκεκριμένα:
Οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν. 3584/07 ( άρθρα 11 έως και 17).
Β). Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής,
Γ).Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση
(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη
επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα
αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από
την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που συνάδουν και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα,
(Βιογραφικό σημείωμα , Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
ή δίπλωμα αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο,
υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού των
άρθρων 11 έως και17 του ν. 3584/2007 , Αποδεικτικά εμπειρίας), εντός προθεσμίας
πέντε (5) εργασίμων ημερών, που άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο , στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του
Δήμου, αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ήτοι από 31-
08-2020 έως και 04-09-2020
Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαλαμπροπούλου Δήμητρας στο τηλ:
2746360115.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε την Ανακοίνωση του Δήμου Νεμέας  ΕΔΩ