Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμαρχος Νεμέας: Ανάκληση δημόσιας γνωστοποίησης για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δημόσιας γνωστοποίησης για την Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α.07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. πρωτ.:4198/26-08-2020 Δημόσια γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
3.Το γεγονός της ανάγκης πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Νεμέας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε θέματα Οικoνομικά και οικονομικής διαχείρισης του Δήμου κ όχι ενός (1) ειδικού συνεργάτη Δημάρχου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. πρωτ.:4198/26-08-2020 Δημόσια Γνωστοποίηση Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΡΜΡΩΚΔ-ΝΒΞ) ) και την ταυτάριθμη αυτής περίληψη με ΑΔΑ: (ΩΡΔΑΩΚΔ-Η3Θ) για την πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,ο οποίος θα τον συνεπικουρεί σε θέματα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, καθόσον κρίνει απαραίτητο την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου για τα παραπάνω θέματα και όχι ενός (1) ειδικού συνεργάτη.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομού , να γίνει ανάρτησή της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας και να αναρτηθεί στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ