Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συμβούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΗΜΟΣΙΑΣ    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

                Για την  πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικού/ής Συμβούλου  βάσει των διατάξεων  του άρθρου     163 του Ν. 3584/2007.

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

΄Εχοντας υπόψη: 

  1. 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α.07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
  2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου ( ΦΕΚ 2722/ τ.Β΄/ 18-11-2011), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου  αριθμ. 21282 ( ΦΕΚ Β΄632/27-02.2019).

  1. 4. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου Δημάρχου Νεμέας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε θέματα Οικονομικά και Οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.

                                               ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πλήρωση με επιλογή, μίας (1) θέσης  Ειδικού/ής Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε θέματα Οικονομικά και Οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.

και συγκεκριμένα:

Οι ενδιαφερόμενοι /νες  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 ( άρθρα 11 έως και 17).

Β). Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της  αλλοδαπής,

Γ).Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν  σχετική  αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνάδουν και  αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα, (Βιογραφικό σημείωμα , Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο,  υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως και17 του ν. 3584/2007 , Αποδεικτικά εμπειρίας), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων  ημερών, που εκκινούν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο και λήγουν το μεσημέρι της πέμπτης εργάσιμης ημέρας στις 15:00, κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες,  στο Δημοτικό Κατάστημα ( Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39 Β΄) στο Γραφείο  Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επίσης μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά , αρκεί η ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου να φέρει ημερομηνία το αργότερο την ίδια με αυτή της πέμπτης κατά σειρά εργάσιμης ημέρας.

Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα στο τηλ: 2746360115.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια, να   δημοσιευθεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομού , να γίνει ανάρτησή της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΡΟΥΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ