Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TrustFoods, ακρωνύμιο για Αειφόρες Αλυσίδες Τροφίμων

TrustFoods, ένα ακρωνύμιο ερευνητικού έργου που αντιπροσωπεύει την Ανάπτυξη Πρωτοποριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας για τον έλεγχο της Ασφάλειας Τροφίμων σε Αειφόρες Αλυσίδες Προμήθειας Αγροτικών Τροφίμων, https://www.trustfoods.eu/

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της ομάδας έργου του TruStFoodS σε συνέδριο (8th International Conference on Contemporary Marketing Issues), φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλουν στην αποδοχή ενός καινοτόμου συστήματος ιχνηλασιμότητας βιολογικών τροφίμων. 

Στον αγροδιατροφικό τομέα, καμία καινοτομία δεν έχει αξία αν δεν ληφθούν υπόψη εκ των προτέρων οι απόψεις των καταναλωτών, εξάλλου ως τελικοί χρήστες διαμορφώνουν τη ζήτηση αυτών των προϊόντων. Οι καταναλωτές θέλουν πλέον να είναι ενημερωμένοι για το τί τρώνε, από πού προήλθε και από ποια στάδια έχει περάσει η τροφή μέχρι να φτάσει στο πιάτο τους.

Σύμφωνα με έρευνα που υλοποιήθηκε στη χώρα μας, αποκαλύφθηκε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να αποδεχθούν οι καταναλωτές ένα τέτοιο σύστημα, είναι η ποιότητα και η διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων. Επομένως, υπάρχει μία ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των βιολογικών τροφίμων και των παραγόντων για την αποδοχή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας από τους καταναλωτές.

Στην έρευνα καταγράφηκε ότι είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές για τα βιολογικά προϊόντα, περισσότερο από την οπτική της «καθαρής» τροφής παρά από τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησή της. Πρωτοβουλίες όπως οι αστικοί λαχανόκηποι και το καλάθι παραγωγού σηματοδοτούν την αναζήτηση του «καλού» παραγωγού, ενώ παράλληλα, δείχνουν ότι οι καταναλωτές ίσως δεν ενδιαφέρονται ή και δεν εμπιστεύονται τόσο την ένδειξη πιστοποίησης, αλλά είναι προβληματισμένοι για την ουσία της παραγόμενης τροφής.

Τα τρόφιμα είναι ευάλωτα σε μια σειρά από κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και μια αστοχία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των προϊόντων. Επιπλέον, εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι και κίνδυνοι που μπορεί να σχετίζονται με τυχαία μόλυνση ή με «σκόπιμη» μόλυνση (οικονομικά ή ιδεολογικά κίνητρα), προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα κέρδη ή να βλάψουν τους καταναλωτές

Ο κύριος στόχος του έργου TruStFoodS είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο εφαρμογή του Internet of Things-IoT, με δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων τεχνολογίας ανίχνευσης και ενός πρωτότυπου ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων-DSS, μελετώντας όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους από την αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να προσφέρει μια πολυδιάστατη εκτίμηση επιπτώσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση που διερευνά τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα αυτής της επένδυσης.

Ένας τρόπος, ώστε οι καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι τα τρόφιμα που αγοράζουν είναι ασφαλή, αποτελεί το καινοτόμο σύστημα ιχνηλασιμότητας TruStFoodS που υλοποιείται στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Το έργο (TruStFoodS) χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας-ΕΛΙΔΕΚ & από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας-ΓΓΕΤ.

(πληροφορίες από κα Ε-Σ. Δαλαμπίρα, edalampi@agro.auth.gr).

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382