Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεμέας

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η Ιανουαρίου 2021, Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια
τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom σχετικό link https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09
σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’)
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους
αναπληρωτές τους έτους 2021.
2. Περί: ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής
εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση,
εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου) για το έτος 2021.
3. Περί: Ορισμού δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου
με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του
για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021 (άρθρο 7
παρ. 8 του Ν. 2307/1995).
4. Περί: Ορισμού ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών
διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων
εσόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή
απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτερικών & Οικονομικών για το έτος
2021.
5. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας,
αποτελούμενη από τρεις(3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές
τους για το έτος 2021 (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).
6. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
συμβάσεων προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων,
αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές για το
έτος 2021.
7. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
συμβάσεων προμηθειών (πλην συμβάσεων προμηθειών που αναφέρονται
σε λοιπές απόφασης συγκρότησης), αποτελούμενης από Δημοτικούς
Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για το έτος 2021.
8. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής αποτελούμενης από τρείς (3) Δημοτικούς
Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και
αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για
το έτος 2021.
9. Περί :συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών και
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών
αποτελούμενων από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους
για το 2021 για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και για
το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας.
10.Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών
αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους
έτους 2021 για το ΝΠΔΔ του Δήμου Πρατίνας.
11.Περί: Ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη συγκρότηση των
Επιτροπών του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δανιήλ Παμπούκης» για το έτος 2021.
12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους
2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ