Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας

Καλείσθε να προσέλθετε  σε   τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   την  12η Φεβρουαρίου 2021 Παρασκευή και ώρα 1:30 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09) σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)(κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

  1. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021 του ΝΠΔΔ με  την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης».
  2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πρατίνας».
  3. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής αποτελούμενης από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2021.(από αναβολή).
  4. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην αστική  εταιρεία  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
  5. Άδεια τομής οδοστρώματος για την τοποθέτηση και επισκευή υπόγειων τηλεφωνικών δικτύων ΟΤΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ