Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

2021 Νέοι Αγρότες – Προδημοσίευση -Agro-Trust Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες

Γνωστές όλες οι προϋποθέσεις ένταξης του προγράμματος Νέων Αγροτών έπειτα από το Δελτίο Τύπου της 1ης Μαρτίου 2021 για τη διαβούλευση της προδημοσίευσης!

Το πρόγραμμα των νέων αγροτών έχει ως σκοπό του την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και τη δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Σε φάση Διαβούλευσης η Προδημοσίευση του Προγράμματος!
Έως 40.000 ευρώ το ποσό ενίσχυσης! 

Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας προκήρυξης:

1.Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από 14.000 έως 100.000 ευρώ.
2.Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
4. Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση
4.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα
στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
4.1.1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
4.1.2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
4.1.3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
4.1.4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
4.1.5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως
επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά
πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
4.1.6. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα
τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
4.1.7. Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει,
δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της
αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
4.1.8. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 –
2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
4.1.9. Δεν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι
επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
4.1.10. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό
των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
4.1.11. Κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.
4.1.12. Τα νομικά πρόσωπα ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός
μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο
του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
4.2.Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της
μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021
και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική
απόδοση) 14.000 €. Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.
4.3.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την
απόφαση ένταξης. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος
υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για τρία έτη.
4.4.Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:
α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
β) 2.500 €, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική.
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

AGROTRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες

Γραφείο οικονομοτεχνικών και γεωργικών Μελετών

Διαχείριση παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δημήτρης Βασιλόπουλος Γεωπόνος    Msc  Μελετητής   ΓΠΑ

Γραφεία Αργολίδας: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου 21100 Ναύπλιο (Έναντι Νομαρχίας)

Τηλ.: 2752029727 / 6948729691 / 6944338266

Fax: 2752029728

e-mail: agronaf@otenet.gr

site: www.agro-trust.gr

Γραφεία Κορινθίας: Παπακωνσταντίνου 81Β 20500 Νεμέα (Έναντι ναού Υπαπαντής)

Τηλ.: 2746020000

e-mail: info@agro-trust.gr

site: www.agro-trust.gr

Στήριξε το έργο του nemeapress