Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νεμέας

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 17η Μαρτίου 2021 Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψηςzoomhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)(κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση λήψης επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία»(ποσού χρηματοδότησης  804.999,68 €).
  2. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
  3. Έγκριση μείωσης μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4735/2020.
  4. Έγκριση σκοπιμότητας ενοικίασης δημοτικού αναψυκτήριου κοινότητας

Αρχ. Νεμέας.

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου

Νεμέας και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου στην κοινότητα Αρχ. Κλεωνών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχ. Κλεωνών.
  2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Επιτροπή πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων 2021-2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ