Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας

ΠΡΟΣ:  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Επιμελητηρίου Κορινθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη* την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  του κατωτέρω θέματος: 

Θέμα 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2021 Επιμελητηρίου Κορινθίας

Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής, επαναφέρω το θέμα της αναιτιολόγητης  μη ψήφισης του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου μας για την χρήση 2021 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις δυσμενείς συνέπειες, που έχει για την όλη λειτουργία του Επιμελητηρίου η κατάσταση αυτή.

Κανένας μειοψηφών Σύμβουλος δεν έχει διατυπώσει τους λόγους της διαφωνίας του και του τι προτείνει, ώστε να βελτιωθεί, κατά την υποτιθέμενη άποψή του, το σύνολο του προτεινόμενου από την Διοικητική Επιτροπή προϋπολογισμού.

Το Επιμελητήριο έχει ανάγκη της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2021, της εν συνεχεία έγκρισης αυτού από την Εποπτεύουσα Αρχή και την εκτέλεσή του. Διαφορετικά, ολόκληρο το Επιμελητήριο αδρανοποιείται, τα μέλη του παύουν να εξυπηρετούνται και η επιβίωσή του καθίσταται τελείως προβληματική. Φαντάζομαι ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Ο προϋπολογισμός του 2021, πέραν των ανελαστικών του δαπανών, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν άμεσα για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες μας, περιλαμβάνει και ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, τα οποία το Επιμελητήριό μας έχει αναλάβει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών μας επιχειρηματιών, όπως άλλωστε έχει καθήκον εκ του Νόμου.

Ενδεχόμενη καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισμού συνεπάγεται απώλεια των προγραμμάτων αυτών, προς μεγίστη βλάβη του επιχειρηματικού κόσμου της περιφέρειάς μας.

Μια τέτοια κατάσταση οδηγεί σε μείωση του κύρους του Επιμελητηρίου και σε απαξίωση των υπηρεσιών του προς τα μέλη του.

Επειδή το όλο θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και απαιτείται αυξημένη προσοχή και ευθύνη εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου δε να μην έχουμε τα δυσμενή ή και καταστροφικά ως άνω αποτελέσματα, σας καλώ όπως, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) προβείτε στην ψήφιση του συνόλου του προτεινόμενου προϋπολογισμού, που είναι συντεταγμένος σύμφωνα με τις αρχές, που προδιαγράφει η επιμελητηριακή νομοθεσία,

β) εφόσον διαφωνείτε, έχετε το δικαίωμα της μειοψηφίας, αλλά πρέπει να διατυπώσετε τους λόγους της μειοψηφίας σας και να προτείνετε τις κατά την γνώμη σας απαραίτητες βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού, ώστε αυτές να ενσωματωθούν στην τελική του μορφή.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, την ίδια ώρα.

* Για τα μέλη που δεν μπορούν να παρευρεθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής δια ζώσης μέχρι 7 άτομα. ( Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021

ΦΕΚ Β’ 2233/29-05-2021).

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΙΤΣΑΚΗΣ