Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 5η Ιουλίου 2021 Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Επιχορήγηση ποσού 4681,76 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Ε&ΣΤ   κατανομές    έτους 2021).
  2. Επιχορήγηση ποσού 16281,50 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Ε&ΣΤ κατανομές    έτους 2021).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης  αναφορικά με αγορά  κατάλληλου  ακινήτου  στην κοινότητα Αρχ. Νεμέας- επέκταση δημοτικού κοιμητηρίου.
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων»
  1. Αποδοχή όρων δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» (ποσού χρηματοδότησης  804.999,68 €).
  2. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας στον  Κυνηγετικό Σύλλογο Νεμέας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ