Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των πυρκαγιών

Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 718,65 ευρώ που αντιστοιχεί σε 45 βασικά επιδόματα ανεργίας (45×15,97 = 718,65€) θα λάβει κάθε εργαζόμενος σε επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, που έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη.

Όπως ορίζεται στην απόφαση που υπογράφουν ο Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης: 

– Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο ΚΠΑ 2 του τόπου εργασίας τους, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου.
β) Στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
γ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
δ) Ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).
ε) Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
στ) Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο Δημόσιας Αρχής, στην οποία εργαζόταν ο δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού, η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώνεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα).
– Η καταβολή θα γίνει μετά τον έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας τους.
– Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.