Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κυριάκος Εμμανουήλ και Γεωργακόπουλος Χρίστος οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Νεμέας

Κυριάκος Εμμανουήλ και Γεωργακόπουλος Χρίστος οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Νεμέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α’ 87),όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 & 2 του άρθρου 68 του Ν.
4555/2018 ( Α΄133 ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 ( Α΄134) και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19 ( Α΄204) αναφορικά
με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ’ αριθμ.28549/16-4-2019 ( ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β)
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010 » ,όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
( Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 ( Α΄107) και
της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(Απόφαση ΓΠ-191/ 18-3-2014 (ΦΕΚ 698/20-3-2014 τ.Β.΄) για τον Δήμο Νεμέας,
σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός ανέρχεται σε 6.483 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεμέας δεν έχει Δημοτικές Ενότητες ( άρθρ. 1 και 2 του Ν.
[2]
3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) , όπως ισχύουν.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νεμέας μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4)
Αντιδήμαρχοι έμμισθοι κα ένας (1) άμισθος.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. εγκ.82 /59633/ 20-08.2019 : «Ορισμός
Αντιδημάρχων»
9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. εγκ.48/ 22119/07.04.2020 : « Ορισμός
Αντιδημάρχων».
10. Την αριθμ. πρωτ .4672 / 14.09.2021 επιστολή του Δημάρχου Νεμέας προς την
επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» σχετικά με τον ορισμό
ενός(1) Αντιδημάρχου
11.Το υπ΄αριθμ. 8/ 15-09-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης του συνόλου
Δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης « ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» , το οποίο
έλαβε (αριθ. Πρωτ.:4720/16-9-2021,) ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου της ως άνω
Δημοτικής παράταξης κ. Γεωργακόπουλου Χρίστου του Γεωργίου ως Αντιδημάρχου
12.Τις αριθμ. 5138/04-09-2019, σε ορθή επανάληψη ( ΑΔΑ:6Ι3ΑΩΚΔ-1ΤΦ), 4742/17-
9-2020 ( ΑΔΑ :618ΜΩΚΔ-7Λ9) και 2734/08-06-2021 (ΑΔΑ:6Τ3ΧΩΚΔ-ΗΞ6)
αποφάσεις μας περί ορισμού Αντιδημάρχων.
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας ( ΦΕΚ 2722/τεύχος
Β/18-11-2011) και ισχύει μετά τη μερική τροποποίηση αυτού, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 632/Β΄/27-2- 2019
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Νεμέας και το γεγονός ότι πρέπει να
οριστούν καθ’ ύλην αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Oρίζει τους κατωτέρω (3) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
καθώς και ένα (1) από τη Δημοτική παράταξη «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» που
αναδείχθηκε Τρίτη σε Εκλογική Δύναμη , ως αρμόδιους καθ΄ ύλην
Αντιδημάρχους του Δήμου Νεμέας , με θητεία διάρκειας ενός έτους,
από τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι
οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του
Δήμου Νεμέας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο Οργανισμό
εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ )του Δήμου ,ως εξής:
1. Τον κ. Καρκώνη Αθανάσιο του Αντωνίου, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών –Λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ Αυτοτελούς Γραφείου προγραμματισμού-Πληροφορικής και Διαφάνειας- Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία, και του
μεταβιβάζει
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Εποπτεία ανθρώπινου δυναμικού και εύρυθμη λειτουργία των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου συγκεκριμένα :
– των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών θεμάτων, Γραμματείας
οργάνων Διοίκησης , Ληξιαρχείου, θεμάτων Δημοτικής κατάστασης,
Δημοτολογίου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού, διοικητικής μέριμνας, αλλοδαπών και μετανάστευσης όπως
περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. (α) στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου,
– ΄Έκδοση πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– Χορήγηση και Υπογραφή Πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης των δημοτών.
– Την χορήγηση άδειας πολιτικού Γάμου και την τέλεση αυτού.
– Εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ),όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 10 του
ΟΕΥ καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
– Λειτουργία Γραφείου προγραμματισμού, Πληροφορικής και
Διαφάνειας όπως ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. του
Δήμου.
– Ανάπτυξη και παρακολούθηση Μηχανοργάνωσης, Συστημάτων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και λειτουργίας
αναμεταδοτών του Δήμου.
– Τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει
θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια
Προγραμμάτων χρηματοδότησης.
– Λειτουργία θεμάτων Γραφείου Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο
άρθρο 8 του ΟΕΥ, καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, δηλαδή
– Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
Κοινωνική πρόνοια, Διοικητική εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ,
– Εποπτεία Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
– Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων,
– Ανάπτυξη πάσης φύσεως κοινωνικών δράσεων του Δήμου,
– Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Ρύθμιση
προγραμμάτων αυτών.
– Η διάθεση διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων , κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με
τη Σχολική Επιτροπή
– Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων Παιδείας και ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ.
– Εποπτεία καθαριστριών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Εποπτεία-επίλυση οικονομικών αιτημάτων των σχολικών Επιτροπών,
Συλλόγων Αθλητικών και πολιτιστικών-Κοινωνικών φορέων και λοιπών
του Δήμου.
– Επιμέλεια Διοργάνωσης πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε συνεργασία
με τον Αντιδήμαρχο θεμάτων προβολής και Τουρισμού, κ. Κυριάκο
Εμμανουήλ του Νικολάου και την Άμισθο Αντιδήμαρχο κ.
Χρυσικοπούλου
– Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Πολιτισμού του Δήμου
– Αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του Αθλητισμού στις
οποίες περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περ. στ΄
του 3463/2006, όπως έχουν διαμορφωθεί με τις πρόσθετες
αρμοδιότητες του άρθρου 94 παρ.4 του ν. 3852/2010 .
– Προώθηση Πολιτιστικών ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές
επίπεδο (περιλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων).
– Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
– Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση με το
αντικείμενό του.
– Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την
επίλυση των προβλημάτων, των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων του.
– Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται
στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την
παρούσα απόφαση , καθώς επίσης και το δικαίωμα βεβαίωσης του
γνησίου των υπογραφών.
2. Τον κ. Κυριάκο Εμμανουήλ του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Υπηρεσιών και των θεμάτων του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία, και του
μεταβιβάζει
– Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Των αρμοδιοτήτων Γραφείου Οικονομικών θεμάτων
– Εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα
– Θεμάτων προϋπολογισμού, απολογισμού και οικονομικής
πληροφόρησης, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, αποθηκών, λειτουργίας
Γραφείου Ταμείου, προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
εξοπλισμού γραφείων, των προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας φωτισμού, τελών ύδρευσης- άρδευσης, Νεκροταφείων κ.α. τελών ,
ελέγχου Δημοτικής περιουσίας, Ταμειακής βεβαίωσης Εισπράξεων,
Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, κοινόχρηστων χώρων κλ.π.,όπως
επίσης περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ.(β) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου).
– Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές
Υπηρεσίες. ,
– Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων , αποφάσεων,
δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
– Την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής (ως προς την θεώρηση
των γνησίων υπογραφών της επιτροπής),των βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης των έργων και εργασιών (ως προς την θεώρηση των γνησίων
υπογραφών της επιτροπής), των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρων,
όλων των μισθοδοτικών καταστάσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
του Δήμου, των βεβαιώσεων Δημάρχου για δαπάνες ΟΤΕ, των
βεβαιώσεων Δημάρχου για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, των
εντολών δαπανών πάγιας προκαταβολής, κ.λ.π,
– Την υπογραφή των αδειών καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων .
– Την υπογραφή βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης
περιουσίας.
Εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
– α. Γραφείου Αγροτικής παραγωγής –φυτικής-παραγωγής
β. Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ. Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.
– Τα θέματα πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και
κτηνοτροφίας
– Τα θέματα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β.)
– Παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών
δραστηριοτήτων
– Διαχείριση βοσκοτόπων
– Την ευθύνη των δασών , δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων , προστασία και διαχείριση των υδάτινων
πόρων,
– Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
– Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
– Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας
υγείας,
– Τη λειτουργία λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών
αδειών.
– Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων
προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες
πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001)
– Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία
οποιασδήποτε , επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– Την υπογραφή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών πωλητών
παραγωγών & επαγγελματιών λαϊκών αγορών.

– Τα θέματα Απασχόλησης, Προβολής και Τουρισμού
– Θέματα δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση
της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου
– Θέματα παιδείας ,δια βίου μάθησης και απασχόλησης σε
συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής προστασίας, παιδείας και
πολιτισμού.
– Την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του
Δήμου Νεμέας.
– Μέριμνα για πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής
του Δήμου και εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης
των επισκεπτών της περιοχής.
– Τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει
θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια
Προγραμμάτων χρηματοδότησης.
[6]
– Εποπτεία καθαριστριών Δημοτικού καταστήματος και Δημοτικών
κτιρίων.
– Τέλος αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του ΟΕΥ του
Δήμου, καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
– Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου για την
επίλυση των προβλημάτων , των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων του.
– Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου των υπογραφών.
– Ο Αντιδήμαρχος θα χορηγεί και θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις
που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του
μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση καθώς θα φέρει την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Τον κ. Μπενέκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών και Μελετών, Ηλεκτροφωτισμού και πολεοδομικών
εφαρμογών και Περιβάλλοντος, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία, και
του μεταβιβάζει
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της αντίστοιχης
οργανικής μονάδας του Δήμου και συγκεκριμένα του Γραφείου
Τεχνικών έργων και μελετών, Τεχνική και Γραμματειακή
Υποστήριξη- Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμό μελετών και
επίβλεψης έργων, σχεδιασμός, κατασκευή εκτέλεσης έργων
Οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων
χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών
συνεργείων, προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών- επίβλεψης
έργων, καθώς και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών
του Δήμου ,όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11
παρ.Α, Β (9),Γ (16,21) και Ε, ου ΟΕΥ του Δήμου, καθώς και στις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
– Εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
συγκεκριμένα την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τις
Πολεοδομικές Εφαρμογές, όπως αυτές αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ.
του Δήμου.
– Αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας
για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.
– Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Περιβάλλοντος που αφορούν στην
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την κατασκευή και διαχείριση
συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
– Σύνταξη και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου (έργα- Μελέτες-προμήθειες).
[7]
-Παρακολούθηση εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στο Δήμο.
Εποπτεία ηλεκτρομηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών του Δήμου(
θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας).
– Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες
εγκαταστάσεις του Δήμου.
– Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του
Δημαρχιακού κτιρίου.
– Λειτουργία – συντήρηση Δημοτικού φωτισμού και εποπτεία προσωπικού
που εξυπηρετεί την λειτουργία του.
– Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης ( ρύθμιση κυκλοφορίας ,καθορισμός
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεις και κατευθύνσεις της κυκλοφορίας,
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων) και γενικότερα λήψη
μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας του Δήμου.
– Ονομασία των οδών πλατειών τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και
αρίθμηση κτισμάτων.
– Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ.
– Θέματα αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
– Θέματα ανάπτυξης πρασίνου
– Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
– Θέματα ασφαλούς λειτουργίας και Συντήρησης Παιδικών χαρών
– Την καθαριότητα της Λαϊκής Αγοράς.
– Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών , του Τμήματος Τεχνικών έργων.
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
– Εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων
ζώων.
– Κανονιστικές αποφάσεις-υλοποίηση αυτών σε σχέση με τις ανωτέρω
αρμοδιότητες.
– Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών- αναφορών σε σχέση με το
αντικείμενό του.
– Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την
επίλυση των προβλημάτων, των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων του.
– Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου των υπογραφών.
– Ο Αντιδήμαρχος θα χορηγεί και θα υπογράφει έγγραφα και
– πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που
του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση καθώς θα φέρει την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
4. Τον κ. Γεωργακόπουλο Χρίστο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και
διαχείρισης κοιμητηρίων, Ύδρευσης, Άρδευσης , ο οποίος θα
λαμβάνει αντιμισθία και του μεταβιβάζει
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Σχεδιασμός-εφαρμογή και εποπτεία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής
και της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την περιοχή του Δήμου και
συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Δασοπροστασία, πλημμύρες,
καύσωνας, σεισμοί κ.λ.π. όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου).
– Εποπτεία προσωπικού και σχεδιασμός λειτουργίας της υπηρεσίας
Καθαριότητας και πρασίνου( όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ
του Δήμου, άρθρο 11 παρ. Β ,Γ Δ).
– Τις αρμοδιότητες του τμήματος περιβάλλοντος που αφορούν στην
προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της
ρύπανσης.
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου,
– Της Αποκομιδής απορριμμάτων
– Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία
συμμετέχει ο Δήμος.
– Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
– Εποπτεία της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και
της λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου
– Της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού
που απαιτούνται κάθε φορά.
– Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής &
Ασφάλειας των εργαζομένων.
– Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών
μηχανολογικού εξοπλισμού του γραφείου καθαριότητας Δήμου Νεμέας.
– Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
– Εποπτεία λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης
– Εποπτεία προσωπικού και ευθύνη λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσηςάρδευσης.
– (έλεγχος γραφείου διαχείρισης υλικού, συντονισμός ελέγχου μετρητών
ύδρευσης- άρδευσης ,έλεγχος ποιότητας νερού ) συντήρηση αντλιοστασίων,
δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κ.λ.π.,
ενημέρωση σχετικά της οικονομικής υπηρεσίας για την είσπραξη των
ανταποδοτικών τελών.
– Εποπτεία προσωπικού και ευθύνη λειτουργίας Κοιμητηρίων του
Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους
κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
– Μέριμνα συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
– Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου αρμοδιοτήτων του.
– Λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών πάρκων και σιντριβανιών του
Δήμου.
– Προτάσεις για Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω
αρμοδιότητες.
– Εποπτεία και έλεγχος περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στις αρμοδιότητες
ευθύνης του.
– Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση με το
αντικείμενό του.
– Των Εγγράφων προς την Αστυνομική Αρχή, σχετικά με την καθαριότητα,
στάθμευση οχημάτων κ.λ.π.
– Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την
επίλυση των προβλημάτων, των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων του.
– Το δικαίωμα του γνησίου των υπογραφών.
– Ο Αντιδήμαρχος θα χορηγεί και θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις
που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του
μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση καθώς θα φέρει την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις
αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του, ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρκώνης Αθανάσιος του Αντωνίου, που
αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα
του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κυριάκο Εμμανουήλ του
Νικολάου
Δ. Επίσης στον Αντιδήμαρχο Κυριάκο Εμμανουήλ του Νικολάου
ανατίθεται η τέλεση πολιτικών γάμων , σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Καρκώνη Αθανασίου του Αντωνίου.
Ε. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά την διάρκεια της θητείας τους, δεν
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι ( 6)
μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου,
για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
ΣΤ. Διατηρείται σε ισχύ η υπ άριθμ. 92/2021 ( ΑΔΑ: 6Τ3ΧΩΚΔ-ΗΞ6)
Απόφαση Δημάρχου, όσον αφορά τον ορισμό Άμισθου Αντιδημάρχου
και τις αρμοδιότητες αυτού).
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και το Πρόγραμμα «
ΔΙΑΥΓΕΙΑ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ