Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κλειστά όλα τα σχολεία αύριο στην Νεμέα λόγω κακοκαιρίας

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου , σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου .
  3. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα, άρθρο 4 ,παράγραφο 4 και
  4. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Α/ θμιας και                  Β /θμιας εκπαίδευσης ,καθώς και του Παιδικού Σταθμού Νεμέας την Παρασκευή                  15 /10/2021 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των μαθητών.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ.α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ