Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 14η Απριλίου 2022, Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:(α) με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την   τηνΚοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/2022 – ΦΕΚ 1547/Β/2-4-2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00,  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους     και για νοσήσαντες τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, και  εφόσον έχουν νοσήσει  βεβαίωση νόσησης

β) με τηλεδιάσκεψη(μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει ],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για επικαιροποίηση – αλλαγή ποσού αποτύπωσης   για τον ΚΑΕ 0611.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή  ποσού 160.000,00€   για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (Σχετικά η αριθμ. 94471/21.12.2021 (ΑΔΑ: 6Σ0Κ46ΜΤΛ6-Σ3Ε) απόφαση αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 α) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 103.400,00 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Κ.ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ β) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις κατολισθήσεις πλημμύρες Δήμου Νεμέας».
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 500.960,00 €     για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο « Aνάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Νεμέας από Φυσικές Καταστροφές» και « Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων & Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08  του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  5. Έγκριση αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2022  για την εγγραφή ποσού 760,00   €  για την «Εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ ) στο Δήμο Νεμέας» που εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προσράμματος: «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου ταμείου.
  6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή ποσού 43.522,21€ προερχόμενου  από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών ή και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Σχετικά η αριθμ. 17664/17.03.2022 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΒΖ46ΜΤΛ6-7ΥΩ)).

Παρακαλείσθε να ενημερώσετεμέχρι τηνΤετάρτη 13Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.,σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ