Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεμέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022 (1785/11.04.2022)
Πρόσληψης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
Ανακοινώνει
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Νεμέας που εδρεύει στη Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός Θέσης 101

Υπηρεσία Δήμος Νεμέας

Έδρα υπηρεσίας Νεμέα Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Διάρκεια σύμβασης  8 μήνες

Αριθμός ατόμων 5
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων…

Δείτε την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού εδώ