Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2022 Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας των προσωρινά προσλαμβανόμενων της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή α) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για « Έξοδα Πειραιώς» β) συμπληρωματικού ποσού 3000,00€ για προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους δημότες γ) συμπληρωματικού ποσού 2000,00€ για χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας δ) συμπληρωματικών ποσών για τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ ε) συμπληρωματικού ποσού 4000,00€ για «Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων» και στ).συμπληρωματικού ποσού 3000,00€ για «Προμήθεια φυτών»
3. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κ. Γαλατά στο «Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλατά Η Αγία Τριάς».
4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση πέντε φωτιστικών σωμάτων και πέντε στύλων Χ.Τ. στην Κ. Καστρακίου ποσού 5.787,08 €.
5. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων Χ.Τ. στην Κ. Νεμέας ποσού 3.472,25 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ