Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 18η Οκτωβρίου 2022 Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή ποσού 38.177,38€ προερχόμενου  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022,   προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών  καθώς και για   την υλοποίηση έργων και επενδυτικών   δραστηριοτήτων   (Σχετικά η αριθμ. 63389/28.09.2022(ΑΔΑ:ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμούοικον. έτους 2022 για την εγγραφή α) ποσού 3844,00€ για  «Υπηρεσίες μετάπτωσης Βάσης δεδομένων» β) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για «απολύμανση-απεντόμωση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Νεμέας» γ)  συμπληρωματικού ποσού 10000,00€  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμούοικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 442.020,00. για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αναθετουσών αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Νεμέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. για την πράξη : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥΝΕΜΕΑΣ» που εντάχθηκε στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09     του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

4.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμούοικον. έτους 2022 για  εγγραφή ποσού α) 3000,00€ γιαπαροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα του Δήμου β) για εγγραφή ποσών για τα ασφάλιστρα ,τέλη κυκλοφορίας    και για ειδική εισφορά- άδεια κυκλοφορίας για τα νέα οχήματα του Δήμου.

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμούοικον. έτους 2022 α)για εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 992,85€ για εισφορά ΥΠΕΡ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ και β) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για εξοδα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
  2. Λήψη απόφασης για  προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/06/2022 Τροποποιημένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», για  την υλοποίηση της πράξης Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους.
  3. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2020 απόφασης   του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με καθορισμό  ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου και Τεχνικών έργων (Από Αναβολή).
  4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την απόφαση που έλαβε το συμβούλιο της επικρατείας σχετικά με την ακύρωση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι».
  5. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων Χ.Τ. στην Κ. Λεοντίου ποσού 3.472,25 €.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ