Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 29η Νοεμβρίου 2022 Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή: α) ποσού για αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 25,00€ για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγού τύπου  FUSO CANTER.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή: α) ποσού 3000,00€ (έσοδο-έξοδο) για δικαιώματα υπέρ  του ΤΠ&Δ  β) ποσού 1801,61€ (έσοδο-έξοδο) για  ενδιάμεσους τόκους που αφορούν τη δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ».
  3. Περί: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
  4. Περί: Αιτήσεως του Προέδρου και των κατοίκων της Κοινότητας Αηδονίων για μείωση παγίου ύδρευσης.
  5. Έγκριση της αριθμ.4/16/06-06-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» με θέμα Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠΔΔ  έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ