Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει αύριο για δεύτερη συνεχή φορά το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε για δεύτερη συνεχή φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 14η Φεβρουαρίου 2023 Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης»
 2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης».
 3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πρατίνας »
 4. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πρατίνας».
 5. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 -2027.
 6. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενη από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023.
 8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων      της Επιτροπής εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου) για το έτος 2023.
 9. Ορισμός δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2023 (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995).
 10. Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτερικών & Οικονομικών για το έτος 2023.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους  για το έτος 2023 (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ