Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 (2904/31.05.2023)
Πρόσληψης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα ΚορινθίαςΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

Ανακοινώνει


Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’
εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας
και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για
την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχει τα κωλύματα του
άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α’ 26) με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2207/1994
(Α 65)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(nemeaota@otenet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Νεμέας, Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, Τ.Κ. 20500, Νεμέα, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Διοικητικών θεμάτων, υπόψιν κας Παπανδριανού Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας:
2746360135 & 2746360118).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του
Δήμου Νεμέας και στον διαδικτυακό του τόπο (www.nemea.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο διαδικτυακό τόπο
της υπηρεσίας μας (www.nemea.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)