Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2023 Τετάρτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
  2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση Καρατζά Κωνσταντίνου
  3. Έγκριση Σκοπιμότητας ενοικίασης εδαφικής έκτασης για χρήση αμαξοστασίου οχημάτων Δήμου.
  4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kVAστην Κ. Αρχαίων Κλεωνών ποσού 2.704,63 €.
  5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
  6. Έγκριση της αριθμ. 9/37/2023 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δανιήλ Παμπουκης με θέμα έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
  7. Έγκριση της αριθμ. 6/22/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ Πρατίνας αναφορικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  έτους 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ