Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αναστολή λειτουργίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας – Απόφαση

Αναστολή λειτουργίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας, λόγω εκτάκτων εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. – 51 / 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου , σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου .

3. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα, άρθρο 4 ,παράγραφο 4 και

4. Την ασφάλεια των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την αναστολή λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας την Παρασκευή 09/02/2024 λόγω εκτάκτων εργασιών που θα εκτελεστούν στο προαύλιο χώρο της σχολικής μονάδας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ