Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: 1η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Ειδική , Δημόσια  Συνεδρίαση  Λογοδοσίας  «ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ»  της Δημοτικής Αρχής   , που θα διεξαχθεί την 1η Μαρτίου  2024 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β   σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67   και του άρθρου  67Α παρ.1 ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ εγκ.1237/94548/06.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Σας γνωστοποιούμε ότι  καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή θεμάτων από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail  nemeaota@nemea.gr  , ώστε να καταρτιστεί η  ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ,πρόεδρος  μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ