Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγενάκης: Εξασφαλίσθηκαν 2.931.678 € για 145 εργαζομένους στο πρόγραμμα επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου

Απάντηση σε Αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ

«Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας», απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης σε σχετική Αναφορά που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι για τον σκοπό αυτό έχουν διασφαλιστεί 2.931.678 € για 145 εργαζομένους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ αριθ. 380/52438/21/2/2024 απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για την: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2024» (Β’ 1355).

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται να απασχοληθούν 145 εργαζόμενοι (με συνολική δαπάνη 2.931.678,00€, με κάλυψη από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024) που θα στελεχώσουν κυρίως Υπηρεσίες των Περιφερειών (ΔΑΟΚ) αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΥΠΑΑΤ), καλύπτοντας ανάγκες σε προσωπικό για χρονική διάρκεια από 8 μήνες έως 1 έτος.

Ακόμη, ο υπουργός τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, το ΥΠΑΑΤ έχει υποβάλει μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από το Σεπτέμβριο του 2023 τα αιτήματα του σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων των υπαλλήλων ΙΔΟΧ που απασχολούνται σε ετήσια κτηνιατρικά προγράμματα καθώς επίσης και τις ανάγκες για νέες προσλήψεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

Ως εκ τούτου, αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών προκειμένου η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες για τις ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας του προσωπικού ΙΔΟΧ και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

Όσον αφορά τις αναμενόμενες προσλήψεις που αφορούν σε θέσεις μονίμων κτηνιάτρων η πλήρωση των οποίων έχει εγκριθεί, με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν των σχετικών αιτημάτων που υπέβαλε το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο των ετήσιων Προγραμματισμών Προσλήψεων, ισχύουν τα εξής:

– Με το διορισμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων ή διατέθηκαν από το ΑΣΕΠ ολοκληρώθηκε η πλήρωση των περισσότερων από τις 44 θέσεις κτηνιάτρων της 3Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ δεδομένου ότι απομένουν πλέον να καλυφθούν ακόμη οκτώ για να ολοκληρωθεί η κάλυψη του συνόλου των θέσεων κτηνιάτρων που προκηρύχθηκαν για το ΥΠΑΑΤ.

– Με την προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ είχαν προκηρυχθεί, μεταξύ άλλων θέσεων και δύο θέσεις Κτηνιάτρων για πρόσωπα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998 και αναμένεται η πλήρωση αυτών.

Ενίσχυση με περισσότερους μόνιμους Κτηνιάτρους αναμένεται όταν καλυφθούν και οι θέσεις του ΥΠΑΑΤ των οποίων η πλήρωση εγκρίθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποσαφηνίζεται ότι πρόκειται για θέσεις οι οποίες, κατά περίπτωση, είτε εκκρεμεί να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ είτε έχουν ήδη προκηρυχθεί και η έκδοση των πινάκων διοριστέων από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται.

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το χρόνο έκδοσης των προκηρύξεων αλλά και το χρόνο της έκδοσης των πινάκων διοριστέων για τις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).