Ορισμός μελών Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Εθνική προσπάθεια σύνδεσης της Έρευνας με την Καινοτομία Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό

Περισσότερα